2015-07-28 12:15 #0 av: Fugen

En kort introduktion till Dharma (Läran).

En av de grundläggande delarna i Buddhismen är läran om det ömsesidiga beroendet, orsak och verkan, Karma, vilket den buddhistiska karmalagen är en vidareutveckling av.

Ett centralt tema i Buddhas lära är att alla fenomen är sammansatta, föränderliga samt obeständiga och uppstår i ett ömsesidigt beroende och saknar därför en oberoende egennatur. Buddhismen talar också om orsak och verkan, dvs när ngt händer , händer ngt, som en ”naturlag” som är allenstädes närvarande.

Andlig utveckling, och ”upplysning”, är möjlig genom ett förändrande av vårt beteende och att vi lär oss förstå. Buddha ses av buddhister som en lärare/guide som undervisade om den insikt om verklighetens sanna natur han själv förvärvat efter att ha uppnått nirvana, upplysning och obetingad tillvaro.

Enligt traditionen valde Buddha att hjälpa varelser att lindra eller helt avsluta dukkha, den grundläggande otillfredsställelse vi upplever, i samsara, kretsloppet av födelse och död . Befrielsen , nirvana, förutsätter en djup insikt/förståelse om den betingade tillvarons otillfredsställande, obeständiga och illusoriska natur. Buddha anses ha formulerat fyra sanningar: livet präglas av dukkha; dukkha orsakas av begäret, livshungern, oförståelsen; när begäret upphör så upphör även dukkha, samt att den s.k. ädla åttafaldiga vägen är den medicin som leder till frihet från begär.

Buddhismen kan ses som en reaktion gentemot hinduismen på samma sätt som Kristendomen kan ses som en reaktion mot Judendomen, Den förra växte fram i kontexten av den senare. Detta gör att det finns element som dyker upp i bägge. Det finns dock en viktig skillnad mellan Buddhism och Hinduism. I Hinduism säger man att den oförändrade själen (atman) reinkarneras i en ny kropp i nästa liv. I buddhismen är begreppet ”återfödelse”. I buddhismen pratar man om anatman, icke själ, för det finns ingen ”själ” som är skild från ngt.
Återfödelse kan man likna med när man tänder ett ljus med ett annat brinnande ljus. Livet är i det här fallet ljuslågan. Det är inte samma eld men ändå består lågorna av likadana beståndsdelar. Vi har ingen själ i hinduisk eller kristen bemärkelse, man reinkarneras alltså inte i en ny varelse. Istället är det karma, agerandet/gärningarna/handlingarna i livet som kommer ”Bestämma” vad vad vi återföds till. Den nya individen är alltså helt formad och beroende av det som varit och är, men den individ som återföds genom att jag dör är inte en reinkarnerad version av mig, min oförändrade ”själ” vandrar inte vidare.