2017-07-17 13:20 #0 av: Fredrik1

Yuttadhammo Bhikku undervisar.