2017-10-16 22:03 #0 av: Fredrik1

Tsoknyi Rinpoche undervisar.