2017-11-01 21:31 #0 av: Fredrik1

Khenpo Sodargye undervisar om Mahayana buddhism.