2017-11-30 20:03 #0 av: Fredrik1

Bhante Gunaratana indervisar.