2017-12-15 15:48 #0 av: Fredrik1

Yeshe Rabgye undervisar.
Tradition: Karma Kagyu.