2018-02-12 13:24 #0 av: Fredrik1

Khenpo Sodargye undervisar om medkänslans Buddha Avalokiteshvara's mantra Om Mani Padme Hung.