2018-03-19 14:32 #0 av: Fredrik1

"KUANYIN MANDALA SCHOOL OF ZEN är en självständig skola och kommunitet som grundades den 16 maj 2012. Skolan erbjuder zenbuddhistisk undervisning och praktik baserad på den grundläggande praktiken i den japanska Sōtō-Zen-traditionen men vi har i praxis även inkorporerat vissa metoder inspirerade från Jōdō Pure Land-buddhismoch Tendai Lotus-buddhism som ”skickliga medel” (sanskrit: upāya) för att främja vårtuppvaknande, det vill säga insikt om Självet eller Självförverkligande.

 

Som centralt vördnadsobjekt (hōnzon 本尊) har vi valt den kvinnliga buddhan Kuanyin 観音 (japanska: Kannon eller Kanzeon); en symbol för den feminina aspekten av den medkännande visheten och andliga energin (i kinesisk taoism känd som yin-aspekten av tao 道,) därför att vi tror att vi särskilt behöver uppmärksamma, och i det dagliga livet förverkliga, den feminina vishetens princip i vår tid. All undervisning i Kuanyin Mandala har ett feministiskt teologiskt perspektiv och vi välkomnar alla utan diskriminering ifråga om kön eller könsidentitet, ålder, social eller etnisk bakgrund, sexuell läggning eller religiös tro."

"Kuanyin Mandala School of Zen grundades utifrån en vision att erbjuda en buddhistisk undervisning och praktik som främjar till insikt om livets innersta djupaste natur, kropp- och medvetandeutveckling samt skapandet av lycka på livets alla områden.

Lycka är en angelägen motivation i utövandet av buddhism, inte endast att undkomma lidande. Tyvärr har det här glömts bort av många som i Buddhas lära endast tycker sig se en lära om att ”klippa bindningar”, ”upphäva karma” och ”frigöra sig från världen”. Men för den som söker vidare i de buddhistiska undervisningarna upptäcker dock snart högre nivåer av filosofi som lär ut lycka och frihet och där kärleken (sanskrit: maitri) blir en aktiv kraft att leva, inte endast att hysa medlidande (karuna). Desssutom är det inte heller korrekt att tro att buddhismen endast handlar om självansträngning och prestation i andlig och etisk disciplin, utan att här också finns en större kraft (japanska: tariki 他力) bortom egenviljan (jiriki 自力) och som aktiveras genom djup tro och mystisk nåd (shinjin 信心). Detta är skälet till att buddhismen inte kan definieras som ”ateism”, men dock är den ”icke-teistisk” då man avvisar teologiska dogmer om Gud, skapelsen, själens väsen och livet efter döden; dessa fyra ämnen förbjöd Shakyamūni Buddha sina lärjungar att alls diskutera eftersom det lätt leder till meningsskiljaktigheter och spekulationer utan sant värde. Istället lämnar buddhismen det öppet för var och en att själv göra sina egna personliga erfarenheter. Mystik (shinmyō 眞妙) är just mystik därför att den är bortom alla intellektuella begrepp och koncept. Detta är en högst väsentlig punkt i buddhismen och som man måste pröva själv. Det här är vision och praxis i Kuanyin Mandala. "

Mer information och kontakt:
www.kuanyinmandala.se