2018-12-07 02:11 #0 av: Fredrik1

Lama Yeshe undervisar i Tantra.