2019-07-07 00:34 #0 av: Fredrik1

Dilgo Khyentse Rinpoche undervisar om Dzogchen.