2019-07-17 00:38 #0 av: Fredrik1

Ayya Khema (August 25, 1923 – November 2, 1997) undervisar.